Nicholas Nixon - Fernando, Martina and Maria Luisa Colmenero
Han-Wu Shen - Hometown